Ashi-Waza – Yoko-Ukemi


MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Ashi89O-Soto-Otoshi

ThèmePageProgramme Ceinture Violette
Ashi67O-Soto-Gari
Morote73Sukui-Nage
Sasae73Tai-Otoshi

ThèmePageProgramme Ceinture Noire
Ashi60O-Soto-Guruma
Morote60Te-Guruma
Ashi61Uchi-Mata

YUDANSHA

SourceDémonstration
AshiDe-Ashi-Barai ( -Barai = Harai = balayé/fauché)
SasaeSasae-Tsuri-Komi-Ashi (Sasae = maintien/barrage)

KODANSHA

SourceDémonstration
Sensei Yannick FrancisodO-KakaTe-Sukui-Gari (Kakate = à une main)

06.46.71.83.43