Ne-Ushiro-Dori

KIHON


MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Kami-Yoko-Hara-Dori80MAKI-KOMI
Kami-Yoko-Kubi-Dori81Kaeshi
ThèmePageProgramme Ceinture Violette
Kami-Tate-Hara-Dori 56Sortie extérieur en contact = Kaiho-Soto-Komi
Kami-Ura-Yoko-Hara-Dori 61URA-NAGE
ThèmePageProgramme Ceinture Noire
Kami-Tate-Hara-Dori51Droit = Masugu
Kami-Tate-Hara-Dori 52Culbute = Chū-gae-ri

YUDANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système et Sambo : Shihan Hervé MICHAUDUDE-GARAMI

KODANSHA

SourceDémonstration
Ju-Jutsu : Sensei Mads RASKUshiro-Jime & TAI = contre

06.46.71.83.43