Koshi-Guruma

MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Sutemi83Koshi-Guruma-Otoshi
Antachi83Antachi-Koshi-Guruma
ThèmePageProgramme Ceinture Violette
AntachiAntachi-Koshi-Guruma-MakiKomi
Tachi65Koshi-Guruma
ThèmePageProgramme Ceinture Noire
SutemiKoshi-Guruma-MakiKomi

YUDANSHA

SourceDémonstration

KODANSHA

SourceDémonstration

semaine suivante

06.46.71.83.43