Shiho-Waza

MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Shiho-Otoshi90Shiho-Otoshi

ThèmePageProgramme Ceinture Violette
KuzushiKomi-Shiho-Otoshi
Soto70Soto-Shiho-Otoshi
KatameSoto-Shiho-Gatame
Nage70Antachi-Shiho-Nage

ThèmePageProgramme Ceinture Noire
HishigiShiho-Hishigi

YUDANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système : Renshi & KyoshiShiho-Nage

KODANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système & Aiki-JuJutsu : Renshi JérémyO-Shiho-Nage

06.46.71.83.43