Ude-Waza

MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Ude-Osae86Ude-Osae
Ude-OsaeAshi-Ude-Osae
Waki-Gatame92Waki-Gatame
Waki-Gatame30Gyaku-Waki-Gatame
Ude-HishigiUde-Hishigi

ThèmePageProgramme Ceinture Violette
Ude-OsaeUde-Kaeshi
Ude-OsaeAshi-Ude-Osae-Nage
Ude-HishigiOshi-Ude-Hishigi
Ude-HishigiMorote-Ude-Hishigi
Ude-Garami76Kakate-Ude-Garami
Ude-Garami76Gyaku-Kakate-Ude-Garami
GatameHara-Gatame

ThèmePageProgramme Ceinture Noire
Ude-OsaeSoto-Ude-Garami-Gatame
Ude-GaramiUchi-Ude-Garami-Gatame

YUDANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système –Renshi Nicolas RUDEUde-Hishigi-Nage

KODANSHA

SourceDémonstration

06.46.71.83.43