Ne-Guruma-Sutemi

MUDANSHA

ThèmePageProgramme Ceinture Orange
Mae85Sumi-Gaeshi
ThèmePageProgramme Ceinture Violette
Mae71Hiza-Sumi-Gaeshi
Maki72Yoko-Guruma
MakiGarami-Yoko-Guruma
ThèmePageProgramme Ceinture Noire
MakiMaki-Komi-Yoko-Guruma
Mae63Tomoe-Nage

YUDANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système : Shihan Hervé MICHAUDIppon-Juji-Guruma
Judo : Sumi-Gaeshi

KODANSHA

SourceDémonstration
Goshin-Système : Shihan Hervé MICHAUDMorote-Juji-Guruma

06.46.71.83.43